ဇင္ေယာ္ေခ်တေကာင္လီကိုရာအဆန္ပ်ံသန္းရင္းအမွတ္တရထားခစြာတိရာ... မေတာ္တဆခလုတ္တိုက္ရင္းေရာက္ဟိလာေရလူတိကိုေက်းဇူးတင္ေရ... အခ်ိန္ပီးပနာ ၀င္ႀကည့္လားေရအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါေရ..စာပီတခုစြာလူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏အသက္ဆိုခေကယင္းစာပီစြာလူသားတိုင္း၏အက်ိဳးကိုေရွ႕ရႈ႕လိမ့္ေမလို႕ထင္ပါေရ.. ဇင္ေယာ္

WELCOME....

သဇင္ရို ့ျမီမွ..

သဇင္ရို  ့ျမီမွ..
ဇင္ေယာ္ေခ်တေကာင္လီဆန္မွာပ်ံနိန္ေရ

Wednesday, December 2, 2009

ရခိုင္သူျမတ္ ႏွင့္ ေလာကသာရပ်ိဳ႕

ရခိုင္သူျမတ္သည္ရခိုင္ဘုရင္မင္းထီးလက္ထက္(ေအဒီ၁၂၈၃)ျမန္မာသကၠရာဇ္(၆၄၅)တြင္ထင္ယွားခေရရဟန္းပညာရွိပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးျဖစ္သည္။သကၠရာဇ္(၆၈၈)တြင္မင္းလွ်င္ေစာသည္။
မစၧဂီရိသရက္ျမိဳ႕ကိုတည္၍ေနထိုင္ခေလသည္။သက္လူမ်ိဳးရို႕အုပ္စိုးေသာေႀကာင့္သက္မင္းလ်င္ေစာဟုနာမတြင္သည္ ။ ၄င္းတြင္ ေစာစံု၊ေစာျဖဴ ၊ေစာတူဟူေသာသားေတာ္သံုးပါးဟိခေလသည္။
သက္ရို႕သည္အင္အားေကာင္းလာေသာအခါ၌ရခိုင္ရိုးမေတာင္စိုင္၊ေတာင္တန္းေက်းရြာမ်ားသို႕
လားေရာက္တိုက္ခိုက္လီရာရခိုင္ဘုရင္မင္းထီးသည္ အမတ္ႀကီးရာဇစည္သူသႀကၤန္ကိုေစလႊတ္၍
သရက္ျမိဳ႕ကိုသိမ္းခိုင္းခဲ့ေလသည္ ။ သကၠရာဇ္(၆၉၅)တြင္အမတ္ႀကီးရာဇစည္သူသည္စစ္သည္၊ဗိုလ္ပါမ်ားနန္႕ရခိုင္ရိုးမကိုေက်ာ္ျဖတ္၍သက္မင္း
လ်င္ေစာအား သားေတာ္သမီးေတာ္၊မိဖုရားေမာင္းမနန္႕တကြရကၡိဳင္သို႕ေခၚေဆာင္ခေလသည္ ။
ရကၡိဳင္ဘုရင္မင္းထီးစြာသက္မင္းလ်င္ေစာအားေကာင္းစြာခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စားထားခသည္။ထိုအခါမင္းလ်င္ေစာသည္ သူ၏သားေတာ္မ်ားအား ပိဋကတ္ေဗဒင္အရာကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေရ ရခိုင္သူျမတ္ 'ဆရာေတာ္ထံ'အပ္ႏွံသင္ႀကားေစခဲ့သည္။ မင္းသားသံုးပါးသည္ပိဋကတ္ ၊ေဗဒင္သင္၍တတ္ေျမာက္လွ်င္ဆရာရခိုင္သူျမတ္သည္ဤကဲ့သို႕ေသာအိမ္မက္ကိုျမင္ မက္ေလ၏ ။
ေနာင္ေတာ္ႀကီးေစာစံုသည္စမုန္ျမစ္ရီကိုေသာက္၍ကုန္သည္ဟုျမင္မက္၏ ။ညီလတ္ေစာျဖဴသည္
ဖိုးဦးေမာ္ရီကို၄င္း ၊ညီေတာ္အငယ္ေစာတူသည္အ၀ျမစ္ရီကိုေသာက္၍ကုန္သည္ဟု၄င္းျမင္မက္ေလသည္။
ဆရာရခိုင္သူျမတ္လည္းမင္းသားသံုးပါးကိုေခၚ၍မင္းသားရို႕စစ္ကိုင္းပင္းယသို႕လားေကမင္းျဖစ္လတၱံ ၊ဆိုပနာမိန္႕ ေတာ္မူခေလသည္ ။ညီေနာင္သံုးပါးရို႕လည္းဆရာရခိုင္သူျမတ္ေစလႊတ္သည့္အတိုင္းသကၠရာဇ္ (ရ၀၅)ခုတြင္အရွိျပည္သို႕လားပနာစစ္ကိုင္း၊ပင္းယသို႕ေရာက္လွ်င္ေစာစံုသည္ျမင္းစိုင္းကိုစားရ၏ ။ေစာျဖဴစြာျပည္ျမိဳ႕ ကိုစားရေလ၏ ။ေစာတူသည္အျမင့္ျမိဳ႕ကိုတရဖ်ားေစာကဲဆိုေရအမည္ျဖင့္စားရသည္ ။ ေနာင္အခါအျမင္စား တရဖ်ားေစာကဲ အမည္ျဖင့္မင္းျဖစ္ေလသည္ ။မင္းျဖစ္၍ ၁၆ႏွစ္ခန္႕ႀကာျမင့္လတ္ေရအခါတရဖ်ားေစာကဲမင္းႀကီးသည္မိမိငယ္ဆရာျဖစ္ခဖူးေသာ ရခိုင္သူျမတ္ကိုသတိရမိလွ်က္အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သို႕ပင့္ေဆာင္ပနာ"မဟာသဃၤရာဇာ"ဟူေသာ
ဘြဲ႕တဆိပ္ျဖင့္ကပ္လွဴပူေဇာ္ပနာ ကိုးကြယ္ေတာ္မူခေႀကာင္းရြီးသားထားခစြာကိုတိြ႕ဟိရပါေရ။
ထိုမဟာသဃၤရာဇာဘြဲ႕ကိုခံယူေတာ္မူေသာရခိုင္သူျမတ္သည္မင္းေလာင္းသံုးပါးကိုစာပီပို႕ခ် စိုင္အခါကေလာကသာရပိ်ဳ႕ကိုစီကံုးကာမင္းသားရို႕အားသင္ႀကားပီးခေရဆိုစြာကိုရီြးသားထားစြာကိုတိြ႕ရပါေရ၊
ေလာကသာရပ်ိဳ႕မွာအမ်ိဳးေလးပါးကိုဆံုးမေရအခန္းမ်ားပါရွိ၍ရခိုင္စာပီေလာကမွာအေကာင္းဆံုး

နန္႕ အေဟာင္းဆံုးစာပီမွာပါ၀င္ေရေႀကာင္းကိုဦးေအာင္သာဦး(၀တီေလးရပ္ေပါင္းစည္းအပ္ေသာရကၡမ႑လ)ရခိုင္ရာဇ၀င္တြင္္ရခိုင္ရာဇင္သစ္က်မ္း(ဦးစႏၵမာလာလကၤာရ) ကိုကိုးကားျပီးရီြးသားထားစြာကိုတိြ႕ဟိရပါေရ။
ရွိးရခိုင္ရိုးရာစိုင္ဆက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသင္အံခရေသာပ်ိဳ႕ကဗ်ာျဖစ္သည္။ရခိုင္ေက်ာက္စာပီအရီြးအသား ၊ဒဂၤါးစာအရီြးအသားျဖစ္ေသာရကၡ၀႑အကၡရာျဖင့္ရီြးသားထားသည္။ပရပုတ္ ဟုေခၚဆိုသည့္ဤစာမူကို၄င္း
၏လက္သံုးစာမူျဖစ္သည္ဟုစာမူပိုင္ေက်ာင္းတကာႀကီးထံမွသိရသည္၊(ထြန္းေရႊခိုင္-မဟာ၀ိဇၨာ)
ေလာကသာရဖ်ားဟုအဖံုးတြင္ရြီးသားထားသည္။
"က" အခ်ပ္ေပ်ာက္ဆံုးနီ၍ " ကာ " မွ" ကဲ " အားလံုး၁၃မ်က္ႏွာပါရွိပါေရ။
အဖံုးတြင္ပါရွိေရ"ေလာကသာရအဖ်ားဟုဆိုသည္မွာပထမပိုင္းအဆံုးကိုဆိုလီဟန္တူပါေရ၊
ရခိုင္ရွိေဟာင္းက်မ္းရို႕တြင္ပထမပိုင္းစာအစကိုအရင္းဟုေခၚတြင္၍အဆံုးကိုအဖ်ားဟုေခၚသည္
ဟုရြီးသားယွင္းလင္းထားစြာကိုတိြ႕ရပါေရ။

ဇင္ေယာ္

မွတ္တမ္းတင္ခြင့္ရဟိခေရစာအုပ္တိက...


၁။ရကၡိဳင္ရာဇ၀င္သစ္က်မ္း(ရမ္းျပည့္ေတာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဦးစႏၵမာလာလကၤာရ)
သကၠရာဇ္၁၂၉၃ခုကဆုန္လတြင္ဟံသာ၀တီပိဋကတ္ပံုႏွိပ္တိုက္၊အမရပူရ(၀ါ)မႏ ၱေလး

၂။ထြန္းေရႊခိုင္(မဟာ၀ိဇၨာ)ရခိုင္စာဆိုေတာ္မ်ား ၁၉၉၁ ခု
၃။ဦးေအာင္သာဦး(၀တီေလးရပ္ေပါင္းစည္းအပ္ေသာရကၡမ႑လရခိုင္ရာဇ၀င္(၂၀၀၈ ဒီဇင္ဘာ၃၁)
ရကၡိဳင္ရာဇ၀င္တိကိုေလ့လာရင္းတိြ႕ဟိစြာတိကိုမွတ္တမ္းတင္ကာသိမ္းဆည္းချခင္းရာျဖစ္ပါေရ..

0 comments:

ရခိုင္ဗီြဒီယိုေတးခ်င္းမ်ား..

About This Blog

zinyaw
ႀကိဳဆိုပါယင့္
ရခိုင္သားတေယာက္ရခိုင္သမိုင္းအသိနန္ ့ရခိုင္စာပီ
ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးေရစိတ္တခုနန္ ့ေဒဘေလာ့ကိုထားခစြာပါ.
ပညာသည္တေယာက္မဟုတ္သလို
ပညာရွင္လည္းမဟုတ္ပါ....
အားလပ္ေရအခ်ိန္တိကိုထားချခင္းရာျဖစ္ပါေရ..
မွားယြင္းမႈ ့တိကအကၽြန္၏ည့ံဖ်င္းမႈ ့တိရာျဖစ္ပါေရ....

ဇင္ေယာ္ေခ်တေကာင္လီဆန္မွာပ်ံနိန္ေရ...

Loading...

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP