ဇင္ေယာ္ေခ်တေကာင္လီကိုရာအဆန္ပ်ံသန္းရင္းအမွတ္တရထားခစြာတိရာ... မေတာ္တဆခလုတ္တိုက္ရင္းေရာက္ဟိလာေရလူတိကိုေက်းဇူးတင္ေရ... အခ်ိန္ပီးပနာ ၀င္ႀကည့္လားေရအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါေရ..စာပီတခုစြာလူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏အသက္ဆိုခေကယင္းစာပီစြာလူသားတိုင္း၏အက်ိဳးကိုေရွ႕ရႈ႕လိမ့္ေမလို႕ထင္ပါေရ.. ဇင္ေယာ္

WELCOME....

သဇင္ရို ့ျမီမွ..

သဇင္ရို  ့ျမီမွ..
ဇင္ေယာ္ေခ်တေကာင္လီဆန္မွာပ်ံနိန္ေရ

Saturday, July 12, 2008

Indiegenous People Of Arakan

Indigenous Peoples of Arakan

An indigenous peoples of Arakan are offically recognized the basis in traditional history back ground for all those nationals, who are Mro, Khami, Chin, Chaw, Anu, Khaungso, Daingnuk, That, Marmagree, Kaman and Arakanese (Rakhine). Neither foreigners are indigenous peoples of Arakan.
The History

An Arakan's history recorded to go back around more than 5,000 years ago, and its civilization emerged Dawrawaddy, previous Wethali, Dhanyawaddy, Wethili, Lemro and Mrauk U periods. There were over 200 Kings reigned throughout in all Arakanese dynasties.
The Arakanese's most sacred Mahamuni Buddha image (now in Mandalay) have been cast in Arakan during the reign of King Chandra Suriya in 6th century BCE according to locals claim.
The Wethali Kingdom arose from Dhanyawaddy in the fourth century ADE. It had flourished the good relation carried on Buddhist missionary operation with Ceylon ( Sri Lanka). At least thirteen Kings reigned in Wethali dynasty where was extra-ordinary peace and prosperity according to Arnanda Chandra pillar inscription. Wethali was ephemerally displeased by the Pyu invasion in 9th century. Nevertheless, the Crown Prince Pae Pru manoeuvred to conquer the Pyu thorns in Mrauk U county.

The King Nga Mum Nga Tone, son of Sula Chandra regained the throne from King Pae Pru's relative group in Wethali and his Kingdom ceaselessly moved to establish the starting of epoch dynasty emerged as Lemro era.

The Burmese interlopers known as King Anawrahta came from Bagan ( Pyu Gama) unsuccessfully invaded into Arakan in the middle of 11th century ADE. And an Arakan suffered from invasions by Burmese King Min Khaung of Ava and a famous King Razadirite fron Hanthawady in the early 15th century. Arakanese King Mum Saw Mon reoccupied to be free his Kingdom from an enemy by the sensible assistance of King of Gaur, Sultan Jalal-ud-din Mohammand Shah. Because, Gaur's King greatly appreciated all his help absolutely succeeded to Guar's adversary old Delhi.

According to astrology, the King Mun Saw Mon shifted his Captial to new palace of Nothern site called Mrauk U was built by him in 1430 ADE. It was one of the the most powerful Kingdom of Arakan during the reigned of King Mum Ba Gree, who created the huge naval force that dominated through Bay of Bangal to Gulf of Martaban. Bangal was re-taken by the Arakan Forces under the King Mum Ba Gree, who directly controlled to capture the Mushidabad ( Mouk Thu Za). Burmese King Tabin Shwehtee and Bayin Naung endeavoured to occupy into Arakan in 1545 ADE and 1546 ADE. However, those intruders were captured by tactician Mum Ba Gree in1546 ADE.
There was hired Japanese Samurai as body guards that protected the danger of Kings in Mrauk U period. Arakanese Kings enabled to growing internation trade as free port along the coast established trading with India, Sri Lanka, Arab, Central Asia, Southeast Asia, Dutch and Portuguese traders in the 16th and 17th centuries. At that time, it was compared with London and Amsterdam in size of wealth and prosperity. It influenced to rule entire coastline from Bangal to Pegu. Unfortunately, the rest of Arakan Kingdom faced disorder and unifacation so far collapsed under the anarchists that paid to opportunity from invasions by Mughals in 1666 ADE, and by Burmese King of Amara Pura in 1784 ADE after assassinating King Thiri Thu Damma by his rival Nga Kuthala in 1620 ADE.

A bed news Burmese King Maung Waying inhumanely commited murder as the genocides over the innocent Arakanese peoples with their vox recorded as "If one cuts down the 'Kyu' reed, do not let even its stump remain." It was shown that Burmese Kings Ruled to practices in Arakan during fourty years (1784-1824 ADE).
All Arakanese patriots, who were seeking to be restored their lost indepentent Kingdom for the revolution against the Burmese occupation.
British's expension into Arakan in 1824 ADE with the exercise 'divide and rule' tactics which had not only started the commercial monopoly but also expanded its ploitical and military role. In 1942, Japan fascists invided into Arakan via Thailand with the supporters so-called Burma Independence Army (BIA), led by extra-racist BoYan Aung.
British re-occupied again into Arakan in 1945. And Burma became an independent state in 1948, however, today the Arakanese peoples have been subordinating as being colony country under the non stop cruel suppression of Burmese fascist military dictators.

Famous Places in Arakan

The Temples and Pagodas of Mrauk U in Arakan where is historical sites and architectures as Shittaung Temple, Dukkanthein Temple and Palace Ruins. Mrauk U Museum is an attraction for tourists, students and scholars. It is a collection of several artifacts by late U U Tha Tun, Arakanese historian and wise man, in its inside shows that throughout Dhanyawaddy, Wethali, Lemyo and Mrauk U period.

Read more...

"The gulls(zinyaw) soared gracefully with the wind"

Read more...

ရခိုင္ဗီြဒီယိုေတးခ်င္းမ်ား..

About This Blog

zinyaw
ႀကိဳဆိုပါယင့္
ရခိုင္သားတေယာက္ရခိုင္သမိုင္းအသိနန္ ့ရခိုင္စာပီ
ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးေရစိတ္တခုနန္ ့ေဒဘေလာ့ကိုထားခစြာပါ.
ပညာသည္တေယာက္မဟုတ္သလို
ပညာရွင္လည္းမဟုတ္ပါ....
အားလပ္ေရအခ်ိန္တိကိုထားချခင္းရာျဖစ္ပါေရ..
မွားယြင္းမႈ ့တိကအကၽြန္၏ည့ံဖ်င္းမႈ ့တိရာျဖစ္ပါေရ....

ဇင္ေယာ္ေခ်တေကာင္လီဆန္မွာပ်ံနိန္ေရ...

There was an error in this gadget
Loading...

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP