ဇင္ေယာ္ေခ်တေကာင္လီကိုရာအဆန္ပ်ံသန္းရင္းအမွတ္တရထားခစြာတိရာ... မေတာ္တဆခလုတ္တိုက္ရင္းေရာက္ဟိလာေရလူတိကိုေက်းဇူးတင္ေရ... အခ်ိန္ပီးပနာ ၀င္ႀကည့္လားေရအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါေရ..စာပီတခုစြာလူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏အသက္ဆိုခေကယင္းစာပီစြာလူသားတိုင္း၏အက်ိဳးကိုေရွ႕ရႈ႕လိမ့္ေမလို႕ထင္ပါေရ.. ဇင္ေယာ္

WELCOME....

သဇင္ရို ့ျမီမွ..

သဇင္ရို  ့ျမီမွ..
ဇင္ေယာ္ေခ်တေကာင္လီဆန္မွာပ်ံနိန္ေရ

Saturday, October 3, 2009

ေလာကသာရပ်ိဳ႕ ရခိုင္သူျမတ္

(၁)ႀကားပိမ့္သူျမတ္၊အမ်ားမွတ္စိမ့္၊ဟိတတၱိက၊ႀသ၀ါဒျဖင့္ဆံုးမပီးလီ၊နား၀င္စီေလာ့၊နီသိုထင္ယွား၊ဘုရားတရားသဃၤာ၊ရတနာထြဋ္ထား၊ျမတ္သံုးပါးကို၊ဦးထြဋ္ထက္၊အျမဲရြက္ဆို၊စံုမက္သဒၵါႀကည္စီမင္း။

(၂)

အသက္ရွည္စြာအနာမဲ့ေႀကာင္း၊ေကာင္းလွစီခ်င္၊ပဲ့ျပင္နိစၥ၊ကြပ္ဆံုးမသား၊မိဘဆရာက်မ္းစာသိျမင္၊တတ္ေအာင္သင္ေလာ့ေပၚလြင္မျပဳ၊ေကာင္းရာတုလွ်က္၊ေကာင္းမႈ႕ျမတ္နိဳး၊ေကာင္းေအာင္ႀကိဳး၍ ၊ေကာင္းက်ိဳးကိုယ္၌တည္စီမင္း၊

(၃)

သူႀကီးမိဘ၊ဆရာစသား၊စိုးရသခင္၊ေက်းဇူးသွ်င္သို႕ျပစ္တင္ေမာင္းမဲ၊ရိုက္ပုတ္ဆဲလည္း၊၀မ္းထဲယံု႕ယံု႕၊ယုန္လွ်င္က်ံဳသို႕၊ဆိုတံု႕မ၀ံ့၊ေစာင္းမာန္ညံ့၍၊ေႀကာက္ရိြ႕ရိုေသ၊သီးခေထြျဖင့္၊ေကာင္းနီႏွလံုးယဥ္စီမင္း။

(၄)

ဆႏၵာေဒါသ၊ဘယာေမာဟ၊အပၸၸါယ္က်သား၊ဓမၼေလးမည္၊ဂတိတည္လွ်က္၊နတ္ျပည္လူ႕ရြာ၊ခ်မ္းသာေကာင္းမြန္၊စံဆုန္ဆန္၍၊နိဗန္ေရာက္ေႀကာင္း၊က်င့္ေကာင္းသီလလွဴဒါနႏွင့္၊ပုညလယ္ျမီ၊စိုက္ႀကဲေထြျဖင့္၊ ပ်ိဳးျခီအပင္စည္စီမင္း။

(၅)

ကိုယ္ႏွဳတ္ႏွလံုး၊ေစာင့္သံုးျမဲစြာ၊သတၱာ၀ါကိုေမတၱာသက္စီ၊လွဴဖို႕၀ီ၍၊စိတ္စိႀကင္သန္၊သေဘာမွန္သားပစၥဳပၸန္သံသရာ၊ခ်မ္းသာစီးပြား၊ႏွစ္ပါးျမင္တတ္၊သူေတာ္ျမတ္ကို၊မျပတ္ခ်စ္ခင္၊မိတ္ကၽြမ္း၀င္ရ။ျမဲပင္စင္းလွ်င္း၊ေပါင္းယွဥ္မင္း၊

(၆)

ပညာမ်က္စိ၊ျမင္မဟိရမသိတရား၊အယူမွားလွ်က္၊စီးပြားမေမွ်ာ္၊က်ိဳးမေပၚသား၊သူေတာ္မဟုတ္၊ယုတ္သည့္စရိုက္၊လူသူမိုက္ကို၊မႀကိဳက္မခ်စ္၊ရန္သူစစ္သို႕၊မႏွစ္သက္ပဲ၊၀ီးစြာခ်ဲ ၍ ၊အျမဲခြာယွင္းဖဲႀကည္မင္း။

(ရ)

ပါဏာတိပါတ္၊မသတ္သူ႕အသက္၊ခိုး၀ွက္မမူ၊မယူသီစာ၊အိမ္ယာမမွား၊မုသားမဆို၊ကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်၊ေစာင့္သီလႏွင့္၊ဒါနလွဴ၀တ္၊ရက္မခၽြတ္လွ်င္၊မျပတ္ေဆာက္တည္၊ဆုႀကီးရည္၍၊မႀကည္ခိုက္ရန္၊သူက်ဴးလြန္လည္း၊ေစာင္းမာန္မျပင္းယဥ္စီမင္း၊၊

(ဂ)

မိခင္ဖခင္၊ေက်းဇူးသွ်င္ကို၊ခ်စ္ခင္ျမတ္နိဳး၊ဂူပထိုးသို႕၊ရွိခိုးဦးတင္၊ႀကည္လင္ျမတ္ေလး၊သိမ္းျမန္းမီႊး၍၊လုပ္ေကၽြးခယ၊ရိုတုတ္ကြလွ်က္၊ႀကီးလွသက္အို၊မ်ိဳးဆီြကိုလည္း၊ႀကည္ညိဳညြတ္တိမ္း၊ပိုက္ထုတ္သိမ္း၍၊ခပ္သိမ္းမယြင္း၊ျငိမ္းစီမင္း..။

(၉)

စတုဒိတာ၊ေလးမ်က္ႏွာမွ၊ေရာက္လာအမ်ား၊ပုဏၰားရဟန္း၊ဆြမ္းပန္းခ်ိဳ႕တဲ့၊ရိကၡာမဲ့ကို၊ဟူခဥစၥာ၊အိမ္ေလွာင္ခါ၌၊လြယ္ကာထားယူ၊ထိုသည့္သူသို႕၊လိုတူမွတ္သား၊သနားျမတ္လည္း၊၀တ္စားပီး၍၊ေကၽြးမီြးထံရင္းျငိမ္းစီမင္း။

(၁၀)

အနိစၥႏွင့္၊ဒုကၡအနတၱာ၊သံုးပါးလကၡဏာ၊မခ်ာေအာက္မိ၊တစိစိလွ်င္၊အေလ့အထ၊ကြပ္ဆံုးမ၍၊ပဥၥခႏၶာ၊ငါးျဖာနာမ္ရုပ္၊ျဖစ္ခ်ဳပ္ႀကိမ္ဖန္၊စက္၀ဟန္သို႕၊ဖန္တလဲလဲ၊၀ဋ္ဆင္းရဲကို၊၀မ္းထဲသံေဂ၊ထိတ္လန္႕ေထြျဖင့္၊ရိုေသသည္းတြင္းက်ိန္းစီမင္း၊

(၁၁)

ေလာဘ၊ေမာဟသူပ်က္၊နိတိုင္းဖက္၍၊အမ်က္လည္းလြန္၊တခ်င္သန္လွ်င္၊ျပီးလြန္ဖင္ဖင္၊အာရံုျမင္ကခင္ခင္မြတ္မြတ္၊လိုက္တံုတတ္သား၊ထူးပြတ္မဆိုင္း၊စိတ္ဆင္္ရိုင္းကို၊သံုးပိုင္းမခ်ာ၊ယဥ္စိမ့္ဌာလွ်င္၊ပညာထိမ္း၍မွိန္းစီမင္း။

(၁၂)

လယ္လုပ္ကုန္သြယ္၊ေရာင္း၀ယ္ျမီခ်၊တြက္ဆစိတ္ျပား၊အပါးပါးလွ်င္၊အပြားအရင္းလတြင္းတက္တိုး၊ထမ္းပိုးႏွစ္လည္၊ခ်သည္မျပတ္၊အိမ္ေထာင္၀တ္ျဖင့္၊အမွတ္ျမဲမံ၊လုပ္ႀကံႀကိဳးစား၊ကၽြဲႏြားဆိတ္၀က္၊၀မ္းဘဲဌက္ႏွင့္၊ႀကက္ကမႀကြင္း၊သိမ္းမီြးျပင္းလွ်က္၊မ်ားျခင္းစံုစီ၊တႏီၵပယ္ေခ်ာင္း၊ထပ္ကာေလာင္းလွ်က္၊ပဲေျပာင္းစပါးက်ီျပည့္ထားလွ်က္၊ခြက္ျပားေရႊ၊ေငြ၊ဆည္းပူးေထြျဖင့္၊မ်ိဳးဆီြမွီတင္းႀကြယ္စီမင္း။

(၁၃)

ထံုးတီးနည္းနာ၊အျဖာျဖာ၌၊ပညာရွာမွီး၊မႀကီးသက္ရြယ္၊အငယ္ေသာ္က၊ႀကိဳးလံု႕လလွ်က္၊တုတ္ကြပုဆစ္၊ဆရာစစ္၌၊ေႀကာက္ခ်စ္ရိုေသ၊လုပ္ေကၽြးေထြျဖင့္၊စာပီတတ္ေႀကာင္း၊တေခ်ာင္းေခ်ာင္းလွ်င္၊ျခိမ္းေမာင္းသီးခံ၊ဆရာထံ၌၊သင္အံက်က္သိ၊တနိတပါး၊မွတ္သားပါလီ၀မ္းထဲခီြ၍အေထြအထူး၊ဂုဏ္ေက်းဇူးကို၊ဆည္းပူးသန္႕ယွင္းေက်စီမင္း၊

ထံုးမွီးနည္းနာ၊အျဖာျဖာ၌ပညာရွာမီွး၊မႀကီးသက္ရြယ္၊အငယ္ေသာ္ကႀကိဳးလံုးလလွ်က္၊တုတ္ကြပုဆစ္၊ဆရာစစ္သို႕၊ေႀကာက္ခ်စ္ရိုသီ၊စာပီတတ္ေႀကာင္းတေခ်ာင္းေခ်ာင္းလွ်င္၊ျင္မ္ေအာင္သည္းခံဆရာထံ၌၊သင္အံမွတ္သိတနိတျခား၊ပြားမ်ားစံုစီ ၀မ္းထဲခြီ၍ ၊ တလီတထူးဂုဏ္ေက်းဇူးကို၊ ဆည္းပူးသိျမင္ႀကြယ္စီမင္း .....။

(၁၄)

ဘိုးဘီးစဥ္ဆက္၊မျပက္သံုးစြဲ၊က်င့္ျမဲလံု႕လ၊စာရိတၱျဖင့္၊မိဘအလိုက္စရိုက္က်င့္ရိုး၊အမ်ိဳးႏြယ္လ်ဥ္၊ေစာင့္စည္းႀကဥ္၍၊အယွဥ္အေပါင္းခင္ပြန္းေကာင္းႏွင့္၊သူေဟာင္းသက္ႀကီး၊ထံုးနည္းတီးကို၊မျငီးမေငြ႕၊က်က္မွက္ေလ့လွ်က္၊ေျခာက္သြိ၀ကား၊စပ္ႀကားသူပ်က္၊ကုန္းတိုက္ဖ်က္လည္း၊ရက္ရက္မယံုလြယ္ႏွင့္မင္း ။

(၁၅)

သူေတာ္တကာ၊တတ္စရာသား၊အဌာရသ၊သိပၸအျပား၊အတတ္မ်ားကိုမွတ္သားသတိ၊ပညာဟိရို႕၊တတ္သိအပ္စြ၊ထိုသိပၸကို၊ႏွံ႕မွ်လံုျခဳံ၊မတတ္တံုလည္း၊တစံုတခုတတ္ေအာင္ျပဳ၍၊လူမႈ႕အိမ္ေထာင္၊စီးပြားေဆာင္ေလာ့၊ညဥ့္ေမွာင္မသိ၊ႀကက္မ်က္စိသို႕။မိမိကိုယ္အတတ္ခ်ိဳ႕လည္း၊သူရို႕ျပစ္တင္၊ဆင္းရဲျမင္အံ့၊ထင္ထင္ျမက္ေျမာ္၊မေကာ္ေရာ္သည္၊အိုေသာ္သူမရယ္စီႏွင့္မင္း.။

(၁၆)

ဃရာ၀ါသ၊သမဓဟု၊ကိစၥျမားေျမာင္၊လူရို႕ေဘာင္၌၊အိမ္ေထာင္သက္မီြး၊ျခႏွယ္ျပီးသား၊လူေရးေက်းစြာ၊အျဖာျဖာကိုလိမ္မာအတတ္၊ျခားရဟတ္သို႕၊လွည့္ပတ္ျပီးမွ၊ႀကံတြက္ဆလွ်က္၊လံုံ႕လပင္စည္၊အရင္းတည္လွ်က္၊ခက္ရွည္ပညာခ်မ္းသာအသီး၊ႀကီးစရီြရီြ၊အဓေလ့ျဖင့္၊မမိမက်န္လူမႈပြန္လွ်က္၊ေစာင္းမာန္မဲ့ဆံုး၊ေတာ္ေျဖင့္သံုး၍၊ႏွလံုးသန္႕စင္ႀကြယ္စီမင္း။

(၁ရ)

ေလးကၽြန္းထိပ္ေခါင္၊ျမင့္မိုရ္ေတာင္ႏွင့္ယွဥ္ေဆာင္ႏႈင္းလည္း၊အတိုင္းမသိ၊ေက်းဇူးဟိသည္၊အမိကားတိုက္၊သိုက္ကားမယား၊သားကားႏြယ္ဆက္၊ခက္လက္မ်ိဳးဆီြ၊ကၽြန္ေျခြေရႊႏွင့္၊အုပ္ေထြမကြဲ၊လူခပဲအား၊ဆင္းရဲေဖ်ာက္ပယ္၊ခ်မ္းသာကယ္၍၊လူ၀ယ္လူေကာင္း၊ျဖစ္ေတာ္ေခ်ာင္းဟု၊လူေပါင္းေျပာပ၊ခ်ီးမြမ္းရလွ်က္၊ေႀကာင့္ႀကေဘးဘ်မ္း၊ေဖ်ာက္နိုင္စြမ္းသား၊စိတ္၀န္းေျဖာင့္တန္း၊ဆီြခင္ပြန္းကို၊ခ်စ္ပန္းနံ႕မျပယ္စီႏွင့္မင္း။

(၁၈)

စိေျမ့သိပ္သည္း၊ရိြရိြဆည္းေလာ့၊စရည္အိုးခြက္၊ႀကီးစြာလ်က္လွ်င္၊စဥ္စက္က်မ်ား၊ျပည့္ေသာလားသို႕၊ပ်ား၏နည္းထံုး၊မွတ္က်င့္ထံုး၍၊ုျခပံုးေတာင္ပို႕၊ဖို႕သည္းျခင္းရာ၊လူလိမ္မာရို႕၊ဥစၥာဆည္းေထြ၊တတ္လွစီေလာ့၊ႀကြက္သီတခုအရင္းျပဳ၍ႀကြယ္မႈ႕တတ္ဆံုး၊သဌီးထံုးကို၊ႏွလံုးမူလွ်က္၊ႀကံစည္နက္ကို၊သူထက္ကံုးကယ္ႀကြယ္စီမင္း၊

(၁၉)

လံု႕လပညာ၊လိမၼာတတ္တံု၊ဆင္စြယ္စံုသို႕၊ကိုယ္လံုျမဲျမံ၊ေကာင္းေအာင္သံသားလုပ္ႀကံေသသပ္၊ေယာက္်ားျမတ္ရို႕၊မွတ္သည့္အတိုင္း၊ျပည့္လိႈင္ခ်မ္းသာစီးပြားရွာအံ၊ပညာခ်ိဳ႕တဲ့လံုလမဲ့ဟု၊ကဲရဲ႕သျဂိဳဟ္၊သူမ်ားဆိုလည္းကိုယ္ကိုမခ်စ္၊အက်င့္ညစ္သား၊အျပစ္ဖြဲပို႕၊လူသြမ္းရို႕ကားမည္သို႕မသိပ်င္းရိရိလွ်င္၊ရွိသည္ကိုယ္ဖို႕၊ကုသိုလ္ပို႕ကငါရို႕နီရာ၊စီးပြားလာအံ့၊ႀကမၼာကိုယ္ခ်ည္း၊မွတ္ထင္ရည္း၍၊က်င့္နည္းညံ့ဆံုး၊သူပ်က္ထံုးကို၊ႏွလံုးမျငိတြယ္စီႏွင့္မင္း။

(၂၀)

ေက်ာင္းေတာ္ခရီး၊လမ္းမႀကီး၌၊ပင္ထီးပေညာင္၊ျမစ္တေထာင္ႏွင့္၊ျမားေျမာင္ခက္လတ္၊ရြက္လည္းစိတ္စိတ္၊စိစိသိုလွ်က္၊ရိပ္လည္းျမိဳင္ျမိဳင္လီမနိဳင္လွ်င္၊ပင္ခိုင္သီးမွည့္၊အျပည့္က်ီးငွက္၊စားလွ်က္ေသာင္းသဲ၊မွီ၀ဲလူဗိုလ္၊ရိပ္ခိုအမ်ားခရီးသြားရို႕၊နားနီးေပ်ာ္ရႊင္ထိုသစ္ပင္ကား၊၀င္လာေသာသူ၊ခပ္သိမ္းလူကို၊

ပူဆာျငိမ္းေအာင္၊စိးပြားေဆာင္သို႕၊လူ႕ေဘာင္ေကာင္းႀကြယ္၊လူကံုကယ္လည္း၊ထိုႏွည္လည္းေကာင္း၊ျဖစ္တံုေခ်ာင္း၍ ၊မ်ိဳးေပါင္းဆီြပါး၊လူအမ်ားကိုသနားႀကင္နာ၊စီးပြားရွာ၍ ၊

ေမတၱာမကင္း၊မစျခင္းျဖင့္၊ထံရင္းမီွကိုးကြယ္စီမင္း။

(၂၁)

ပ်ဴပ်ဴငွာငွာ၊လူတကာကို၊သာသာခ်ိဳခ်ိဳခ်စ္ဖြယ္ဆို၍၊စိုစိုျပည္ျပည္၊က်င့္မူနည္းျဖင့္၊လည္လည္ပတ္ပတ္ေလာကပတ္၌၊ျပတ္ျပတ္သားသားအျပားျပားလွ်င္၊မႈမ်ားခပ္သိမ္း၊ေဆာင္တိုင္းျငိမ္းလွ်က္၊သူစိမ္းသူက်က္၊ေပါင္းဖက္သရီြ၊မိဘတိြသို႕၊မိြမိြေလ်ာ္ေလ်ာ္၊ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး၊ႏွတ္ခ်ိဳပ်ားႏွင့္၊၀တ္စားေထာက္ပံ့၊ျဖန္႕ျဖဴးႏွံ႕လွ်က္၊အလြန္အကၽြန္ေက်း၊ဆီြသားေျမးကို၊ေကၽြးေမြးမညိွဳးငယ္စီမင္း ၊၊

(၂၂)ေလာကသာရ၊က်မ္းအစ၌ဆံုးမစကား၊မ်ိဳးေလးပါးကို၊မွတ္သားစိမ့္ငွာ၊ပ်ိဳ႕လကၤာျဖင့္၊နည္းနာေထြျပား၊ထံုးေပါင္းႀကားသည္၊တျခားပထမပိုင္းတည္း...၊ ၊၊

ေလာကသာရက်မ္းဆံုးမစာဒုတိယပိုင္းသို႕...

0 comments:

ရခိုင္ဗီြဒီယိုေတးခ်င္းမ်ား..

About This Blog

zinyaw
ႀကိဳဆိုပါယင့္
ရခိုင္သားတေယာက္ရခိုင္သမိုင္းအသိနန္ ့ရခိုင္စာပီ
ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးေရစိတ္တခုနန္ ့ေဒဘေလာ့ကိုထားခစြာပါ.
ပညာသည္တေယာက္မဟုတ္သလို
ပညာရွင္လည္းမဟုတ္ပါ....
အားလပ္ေရအခ်ိန္တိကိုထားချခင္းရာျဖစ္ပါေရ..
မွားယြင္းမႈ ့တိကအကၽြန္၏ည့ံဖ်င္းမႈ ့တိရာျဖစ္ပါေရ....

ဇင္ေယာ္ေခ်တေကာင္လီဆန္မွာပ်ံနိန္ေရ...

There was an error in this gadget
Loading...

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP