ဇင္ေယာ္ေခ်တေကာင္လီကိုရာအဆန္ပ်ံသန္းရင္းအမွတ္တရထားခစြာတိရာ... မေတာ္တဆခလုတ္တိုက္ရင္းေရာက္ဟိလာေရလူတိကိုေက်းဇူးတင္ေရ... အခ်ိန္ပီးပနာ ၀င္ႀကည့္လားေရအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါေရ..စာပီတခုစြာလူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏အသက္ဆိုခေကယင္းစာပီစြာလူသားတိုင္း၏အက်ိဳးကိုေရွ႕ရႈ႕လိမ့္ေမလို႕ထင္ပါေရ.. ဇင္ေယာ္

WELCOME....

သဇင္ရို ့ျမီမွ..

သဇင္ရို  ့ျမီမွ..
ဇင္ေယာ္ေခ်တေကာင္လီဆန္မွာပ်ံနိန္ေရ

Thursday, October 1, 2009

ေလာကသာရပ်ိဳ႕...တတိယပိုင္း


(၄ဂ)မွတ္ႀကကုန္ေလာ ၊ ျဗဟၼာ့ႏြယ္ဖြား၊ ပုဏၰားမ်ိဳးရို႕၊ ေကာင္းက်ိဳးစကား၊ ငါလွ်င္ႀကားစိမ့္၊ ရွိဖ်ားကမာၻ၊ မစစြာက၊ ျဗဟၼာပိုင္းျခား၊ ဆီးသမားႏွင့္၊ဟူရားႀကယ္ျမင္၊ ေကာင္းကင္နတ္သတ္၊ တတ္သည္တခ်ိဳ႕၊ မီးပူေဇာ္သို႕၊ ေျဖာ္ေျဖာ္မတ္ရြတ္၊ ျဂိဳဟ္နတ္သႏ ၱီး၊ ဦးဆီးတျခား၊ ေခါင္အားေဗဒင္၊ သိျမင္ႏွံ႕စပ္၊ ေမးကပ္ကပ္ႏွင့္၊ ကလာပ္ဗ်ဦၥ၊ ဒ႑ီ၀ိဒဂ္၊က်မ္းခတ္ဗ်ာကရိုဏ္း၊ တတ္နိုင္တျခား၊ ဤေလးပါးကို၊ ပုဏၰားရို႕တြင္၊ မခ်ိဳ႕ေက်းဇူး၊ အထူးသမိုက္၊ မ်ိဳးလိုက္မွတ္သား၊ ဆီးသမားလည္း ၊ ဆီး၀ါးတတ္ပြန္၊ ဆီးႀကမ္းေလ့ကၽြမ္း၊ ဗိေႏၶာျပြမ္း၍ ၊ဆီးက်မ္းထိုထို၊ သာရကိုလည္း၊ ဖြင့္ဆိုတတ္က်ယ္ ၊ ဓိပၸါယ္အနက္၊ လြန္ေလ့က်က္၍ ၊ ဓါတ္ပ်က္သည္းေခ်၊ သီြးလီေခ်ာက္ယွား၊ သလိပ္မ်ားက ၊စသည္ေရာဂါ ၊ အနာတမ်ိဳး ၊ ကိုးဆယ္ေျခာက္ပါး ၊ အျပားျပားကို ၊ မမွားလတ္ေအာင္ ၊ ကုသေဆာင္၍ ၊ အေခါင္သမားေျမာက္စီမင္း ၊၊

(၄၉)

ေဟာရဂႏ ၱ၊ ဂဏနဟု ၊ သိပၸဟူးရာ၊ တတ္ေျမာက္ျမား၍ ၊ပုဏၰားႏြယ္ရိုး၊သူေကာင္းမ်ိဳးရို႕၊ ႀကိဳးႀကိဳးကုတ္ကုတ္ ၊ အားအင္ထုတ္၍ ၊အဟုတ္ေလ့လ ၊ ပရိစၥျဖင့္ ၊ႀကားကသိတတ္ ၊ျဗိဳ႕ဟဇ္ရာဇမတၱဏ္ ၊ ကိန္းဆန္ဓူပန္း ၊ ျဂိဳဟ္သြမ္းခြဲျခင္း ၊ထုတ္နိုင္စြဲအား ၊ စံုစမ္းစိရိ ၊ မ်ားေထြမ႑ပ္၊ ထပ္ႀကပ္ေရာဂါ ၊ကာလစကၠိ ၊အျမိတစုတ္ ၊ေဖာ္ထုတ္ဓာတ္က်မ္း ၊ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ၊တတ္ေလ့လာ၍ ၊သတၱဗီသ ၊လွည့္ထနကၡတ္ ၊ျမင္းမိုရ္ပတ္သား ၊ဒါြဒသိရာသီ ၊ယာယီစက္ကြင္း ၊ျဂိဳဟ္နင္းျဂိဳဟ္ေျပာင္း ၊ေကာင္းမေကာင္္းသား ၊က်ိဳးေႀကာင္းဆံုးျဖတ္ ၊ နီလႀကတ္ ႏွင့္ ၊ ဥပဒ္အာယု ၊စဥ္းမႈတတ္ပြန္ ၊စက္အဟန္သို႕ ၊ ထံုမြန္ကားကား ၊ အသားအရိုး ၊ စုျပည့္ျဖိဳးလွ်က္ ၊ဟိုးဟိုးထင္သိ ၊ပ ညာဟိဟု ၊ကိတၱိထင္ယွား ၊ျဗဟၼာသားရို႕ ၊ဟူးရားတတ္ေခါင္ျမတ္စီမင္း ။

(၅၀)

သာမယဇု ၊ ဣသွွ်ဳေဗဒင္၊ သံုးပံုျမင္၍ ၊ သန္႕စင္သီလ၊ အာစာရႏွင့္၊ မိဘမ်ိဳးစစ္ ၊အျဖစ္ျမတ္လွ ၊ျဗဟၼာဏဟု၊ တြင္ထမည္သာ ၊အဂၤ ါသံုးမည္ ၊ေက်းဇူးတည္လွ်က္ ၊ရြာျပည္တိုင္းကား ၊လွည့္ပတ္သြား၍ ၊ထံုးသားမွန္ကူ ၊ခရုျဖဴႏွင့္ ၊ပစၥဴပတ္လဲ ၊လက္ဘယ္ပတ္ျခံဳ ၊စပယ္ရံုလွ်က္ ၊တင္တံုစလြယ္၊ လိုင္မွာမကင္း ၊ခရုသင္းႏွင့္ ၊အလင္းရသည္ ၊ပတ္စည္က်စ္က်စ္၊ ဦးရစ္ေပါင္းထုပ္ ၊ေနာက္ဆံအုပ္ႏွင့္ ၊တုန္လႈပ္မဲ့လွ်င္း ၊ပြဲလည္က်င္း ၍ ၊စိုးမင္းရို႕ရို႕ ၊မရြိမတ္မတ္၊ ေဖာင္ေဖာင္ရြတ္လွ်က္ ၊စိမ္းလတ္ျမသြင္ ၊နီစာပင္ႏွင့္ ၊ရီစင္ကမ္းမွတ္၊ က်င့္ျမဲ၀တ္ျဖင့္ ၊သူျမတ္ရို႕ထံ ၊အလွဴခံေလာ့ ၊ျခိဳးျခံသိပ္သည္း ၊ဥစၥာဆည္းလွ်က္ ၊ပစၥည္းေပါယယ္ ၊ျဗဟၼာႀကြယ္ဟု ၊လူ၀ယ္သတင္းေပါက္စီမင္း။

(၅၁)

ဥဒည္းမဇၽြင္ ၊နီ၀င္အခါ ၊ ညစာသံုးပါး ၊ ပိုင္းျခားဂါထာ၊ ရြတ္ျမဲရာသား ၊ကာယသိဒိၶ ၊တစိသညာ ၊ တတ္ေလ့လာလွ်က္ ၊ ေႀကာင္းျခာခြဲစိတ္ ၊ ပရမိသြား ၊မဟာပိႏဲၷ ၊ ေဘးလႊဲရန္ဖီ ၊နတ္စႏီၥကို ၊ပန္းနီပန္းျဖဴ ၊ ပူေဇာ္မူလွ်က္ ၊ဆုယူဆုေတာင္း ၊ က်င့္လမ္းေဟာင္းျဖင့္ ၊ ဦးေခါင္းသႏီ ၱး ၊နိတိုင္းဆီးလွ်က္ ၊လုပ္ေကၽြးမႈ႕ေဆာင္ ၊ ထဲေခ်ာင္းတိုက္တြင္း ၊ထမင္းခ်က္ျပဳတ္ ၊ ငရုပ္ခ်င္းဆား ၊ဆီျပားသကာ ၊ ဃနာေထာပတ္ ၊ ႀကံပြတ္ႏွမ္းပဲ ၊စားစျမဲျဖင့္ ၊အမဲအသား ၊သားငါးေယွာင္ႀကဥ္ ၊မယွဥ္သက္သတ္ ၊အက်င့္ေလ့လ ၊စာရိတၱျဖင့္ ၊မိဘစုတိ ၊ခုနစ္နိလွ်င္ ၊စိလတ္ေသာအခါ ၊မကြာေဆာက္တည္ ၊ ကိုယ္စားရည္၍၊ စိတ္ႀကည္ျမတ္လည္း ၊ အလွဴပီးေလာ့ ၊ရွီးကလြန္လီ ၊ရွိရိုးပီးသား ၊မ်ိဳးဆီြက်င့္ျမဲ ၊မွတ္သံုးစြဲလွ်က္ ၊ငရဲမသတ္ ၊ခႏ ၱာပ်က္လည္း ၊အထက္နတ္ျပည္ေရာက္စီမင္း ။

(၅၂)

ျဂဟသႏိ ၱ ၊က်မ္းႏွင့္ညိဳ၍ ၊ ဗလိပူေဇာ္ ၊ျဂိဳဟ္ေခၚျဂိဳဟ္ႏွင္ ၊ေဗဒင္ရြတ္မန္း ၊မႏ ၱန္တန္းလွ်က္ ၊က်ယ္၀န္းစကၠ ၊မ႑လဟု ၊ တရာ့သွ်စ္ကြင္း ၊အင္းလည္းစီရင္ ၊ ဆင္သားဗိတာန္ ၊ တံခြန္တေလွ်ာက္ ၊ ျဖဴနီေဆာက္၍ ၊ ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ေဘး ၊ ဆီးပီးဦးေခါင္း ၊ဘိသက္ေလာင္း၍ ၊သူေကာင္းသူ့ျမတ္ ၊ လြတ္စီအနာ ၊ဥ ပါဒ္ခြာေလာ့ ၊ျပည္ရြာစီးပြား ၊ မ်ားစိမ့္သမူ ၊ ဟုတ္တိုင္းျပဳ၍ ၊စုဘိက်ီးခဲ ၊ရဲရဲမီးတြင္း ၊ေလာင္ျခင္းေျဖာက္ေျဖာက္ ၊ ေပါက္ေပါက္စသည္ ၊ပန္းငါးမည္ျဖင့္ ၊ ေဆာက္တည္မပ်က္ ၊ ခုနစ္ရက္လွ်င္ ၊ခန္႕တြက္ပိုင္းျခား ၊မႏ ၱရားတည့္ ၊ ဖန္မ်ားစုရြတ္ ၊ပ်ားေထာပတ္ႏွင့္ ၊မီးနတ္ေကာ္ေရာ္၊ ယစ္ပူေဇာ္၍ ၊လူေဘာ္ရန္စစ္ေပ်ာက္စီမင္း ။

(၅၃)

ေက်းဇူးပညာ ၊မ်ားစြာဂုဏ္အင္ ၊ေဗဒင္တတ္သိ ၊ ပညာဟိဟု ၊က၀ိပုဏၰား ၊အမ်ားသမိုက္ ၊သသၤကရိုက္ကို ၊ျမ်ိျမိွဳက္လွ်ာဖ်ား ၊ စက္ထားရဟတ္ ၊ပိဋကတ္သြင္သြင္ ၊ႏွုတ္သံလြင္ႏွင့္ ၊ပီျပင္မႈတ္မန္း ၊ျဖိဳးျဖိဳးျဖန္းလွ်က္ ၊ က်င့္ခန္းေထြျပား ၊အပါးပါးတည့္ ၊ မွတ္သားက်ယ္၀န္း ၊ဆန္းအလကၤာ ၊ နား၀င္စြာ၍ ၊ဂါထာဖြဲ႕စြမ္း ၊ခ်ီးမြမ္း စေလာက္ ၊မင္းပြဲေမွာက္တြင္ ၊တေယာက္ပ႑ိတ္ ၊ပုေရာဟိတ္ဟု ၊ဘိသိတ္ဆရာ ၊ ေျမာက္ထိုက္စြာလွ်က္ ၊ဒိသာပါမုခ္ ၊ မည္ထုတ္ေက်ာ္ေအာင္ ၊ႀကိဳးပမ္းေဆာင္၍ ၊ တတ္ေခါင္လိမၼာ ၊ရွိအခါ၌ ၊ဆရာေျမာက္လွ ၊ဇနကၠသို႕၊လံု႕လႀကိဳးစား ၊မင္းရို႕အားကို ၊စီးပြားေရာက္ေအာင္ ၊ေက်းဇူးေရာင္ျဖင့္ ၊လူ႕ေဘာင္ထြန္းလင္းေတာက္စီမင္း ။

(၅၄)

လကၡာဏာႀကန္ ၊တတ္ပြန္ေလ့လာ ၊ မင္းျဖစ္ရာသား ၊လက္ညာဖ၀ါး ၊အျခားပ်က္ပ်က္ ၊ျခီထက္သက္၍ ၊လက္သည္းမ်ားသြင္ ၊အေရးျမင္မူ ၊ မင္းလွ်င္စစ္စစ္ ၊ျဖစ္အံ့အျမဲ ၊မခြ်တ္လြဲဟူဟု ၊၀မ္းထဲမရြံ ၊လိုင္ျဖတ္ခံေလာ့ ၊ထံုးစံမွတ္သား ၊နည္းနာမ်ားကို ၊ပုဏၰားမ်ိုးေကာင္း ၊ လူအေပါင္းတြင္ ၊ ကဲေဆာင္းတတ္လြန္ ၊ေကာ႑ဥ္းဟန္သို႕ ၊ေဟာညြန္လကၡာဏာ ၊တတ္လွစြာ၍၊ ပညာကေ၀ ၊ ေျမာက္ေသာေထြျဖင့္ ၊အေသအခ်ာ ၊နာနာသိပၸ၊ ကိစၥတတ္ပြန္ ၊မႏ ၱန္ျပီးစီး ၊နတ္ႀကီးသူရႆတီ ၊ပင့္ခ်ီေခၚခ် ၊စကားရလွ်က္ ၊ေပါက္ျပေက်ာ္ထိတ္ ၊ ပုေရာဟိတ္ဟု ၊ဘိသိတ္ဆရာေျမာက္စီမင္း ၊၊

(၅၅)

က်ယ္၀န္းစႀကၤ၀ဠာ ၊ကမာၻတည္စ ၊ေပၚဦးကလွ်င္ ၊ ျဗဟၼာႏြယ္ရိုး ၊ ေက်ာ္ဟိုးဟိုးတည့္ ၊ ေကာင္းက်ိဳးစင္ႀကယ္၊ ေလးသြယ္ေဗဒင္ ၊တတ္ပီးစင္သား ၊လူတြင္ထင္ယွား ၊ ပုဏၰားမ်ားကို ၊က်င္စီလို၍ ၊သံခ်ိဳလကၤာ ၊ထံုးပမာျဖင့္ ၊နည္းနာေထြျပား ၊မွတ္စိမ့္ႀကားသည္ ၊တျခားတတိယပိုင္းတည္း ။ .....။

ရခိုင္သူျမတ္၏ေလာကသာရပ်ိဳ႕ဆံုးမစာ ပီပုရပုတ္၁၃ ရြက္ဟိေႀကာင္းသိရွိရပါေရ၊

ရကၡိဳင္စာပီနန္႕ရကၡိဳင္ယိုင္ေက်းမႈ႕ျပန္လည္ေဖၚထုတ္နိုင္ပါစီေႀကာင္း..


သကၠရာဇ္ ၁၂၉၃ ခုကဆုန္လတြင္ဟံသာ၀တီပဋိကတ္ပံုႏွိပ္တိုက္ ..(ရခိုင္ရာဇ၀င္သစ္က်မ္းကို).


အမရပူရ(၀ါ)မႏ ၱေလးျမိဳ႕၌ပံုႏွိပ္ခဲ့ေရဆိုစြာကိုသိရွိရပါေရ...

0 comments:

ရခိုင္ဗီြဒီယိုေတးခ်င္းမ်ား..

About This Blog

zinyaw
ႀကိဳဆိုပါယင့္
ရခိုင္သားတေယာက္ရခိုင္သမိုင္းအသိနန္ ့ရခိုင္စာပီ
ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးေရစိတ္တခုနန္ ့ေဒဘေလာ့ကိုထားခစြာပါ.
ပညာသည္တေယာက္မဟုတ္သလို
ပညာရွင္လည္းမဟုတ္ပါ....
အားလပ္ေရအခ်ိန္တိကိုထားချခင္းရာျဖစ္ပါေရ..
မွားယြင္းမႈ ့တိကအကၽြန္၏ည့ံဖ်င္းမႈ ့တိရာျဖစ္ပါေရ....

ဇင္ေယာ္ေခ်တေကာင္လီဆန္မွာပ်ံနိန္ေရ...

Loading...

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP